Eleutherodactylus

Eleutherodactylus guantanamera, copyright Ariel Rodriguez.


Belongs within: Hyloidea.

Eleutherodactylus is a very diverse genus of directly developing, mostly small frogs found in Central and South America.

Eleutherodactylus Duméril & Bibron 1841 [incl. Pelorius Hedges 1989; Eleutherodactylini] FG06
    |--+--+--E. counouspeus (Schwartz 1964) PW11, FG06 [=Euhyas counouspea FG06]
    |  |  `--+--+--E. inoptatus Barbour 1914 PW11, FG06 [=Pelorius inoptatus FG06]
    |  |     |  `--+--E. chlorophenax Schwartz 1976 PW11, FG06 [=Pelorius chlorophenax FG06]
    |  |     |     `--E. nortoni Schwartz 1976 PW11, FG06 [=Pelorius nortoni FG06]
    |  |     `--+--+--E. bothroboans PW11
    |  |        |  `--E. ruthae Noble 1923 PW11, FG06 [=Pelorius ruthae FG06]
    |  |        `--+--E. hypostenor Schwartz 1965 PW11, FG06 [=Pelorius hypostenor FG06]
    |  |           `--E. parapelates Hedges & Thomas 1987 PW11, FG06 [=Pelorius parapelates FG06]
    |  `--+--+--E. richmondi Stejneger 1904 PW11, FG06 [=Euhyas richmondi FG06]
    |     |  `--E. unicolor PW11
    |     `--+--+--+--E. auriculatoides PW11
    |        |  |  `--E. patriciae PW11
    |        |  `--+--+--+--E. fowleri PW11
    |        |     |  |  `--E. lamprotes PW11
    |        |     |  `--+--E. sommeri PW11
    |        |     |     `--E. wetmorei PW11
    |        |     `--+--+--E. leberi PW11
    |        |        |  `--E. melacara PW11
    |        |        `--+--E. varians PW11
    |        |           `--+--E. guantanamera PW11
    |        |              `--E. ionthus PW11
    |        `--+--+--+--E. minutus Noble 1923 PW11, FG06 [=Euhyas minuta FG06]
    |           |  |  `--E. poolei PW11
    |           |  `--+--+--E. pituinus PW11
    |           |     |  `--+--E. parabates Schwartz 1964 PW11, FG06 [=Euhyas parabates FG06]
    |           |     |     `--+--E. abbotti PW11
    |           |     |        `--+--E. audanti PW11
    |           |     |           `--E. haitianus PW11
    |           |     `--+--E. eileenae PW11
    |           |        `--+--E. glamyrus PW11
    |           |           `--+--+--E. mariposa PW11
    |           |              |  `--E. ronaldi PW11
    |           |              `--+--E. bartonsmithi PW11
    |           |                 `--+--E. auriculatus PW11
    |           |                    `--E. principalis PW11
    |           `--+--+--+--E. barlagnei PW11
    |              |  |  `--E. pinchoni PW11
    |              |  `--+--E. johnstonei Barbour 1914 PW11, B-AC-O04
    |              |     `--+--E. amplinympha PW11
    |              |        `--E. locustus PW11
    |              `--+--+--E. antillensis PW11
    |                 |  `--+--E. brittoni PW11
    |                 |     `--+--E. cochranae PW11
    |                 |        `--E. hedricki PW11
    |                 `--+--E. gryllus PW11
    |                    `--+--+--E. coqui PW11
    |                       |  `--E. schwartzi PW11
    |                       `--+--E. portoricensis PW11
    |                          `--E. wightmanae PW11
    `--+--+--+--E. symingtoni Schwartz 1957 PW11, FG06 [=Euhyas symingtoni FG06]
       |  |  `--E. zeus Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas zeus FG06]
       |  `--+--E. marnockii (Cope 1878) PW11, FG06 [=E. (Syrrhophus) marnockii FG06]
       |     `--+--E. nitidus Peters 1870 PW11, FG06 [=E. (Syrrhophus) nitidus FG06]
       |        `--E. pipilans (Taylor 1940) PW11, FG06 [=Syrrhophus pipilans FG06]
       `--+--+--+--E. klinikowskii Schwartz 1959 PW11, FG06 [=Euhyas klinikowskii FG06]
          |  |  `--E. zugi Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas zugi FG06]
          |  `--+--+--+--E. brevirostris Shreve 1936 PW11, FG06 [=Craugastor brevirostris FG06]
          |     |  |  `--E. ventrilineatus Shreve 1936 PW11, FG06 [=Euhyas ventrilineata FG06]
          |     |  `--+--E. glandulifer Cochran 1935 PW11, FG06 [=Euhyas glandulifer FG06]
          |     |     `--E. sciagraphus Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas sciagraphus FG06]
          |     `--+--E. paulsoni Schwartz 1964 PW11, FG06 [=Euhyas paulsoni FG06]
          |        `--+--+--E. furcyensis Shreve & Williams 1963 PW11, FG06 [=Euhyas furcyensis FG06]
          |           |  `--E. rufifemoralis PW11
          |           `--+--+--E. apostates Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas apostates FG06]
          |              |  `--E. oxyrhyncus Duméril & Bibron 1841 PW11, FG06 [=Euhyas oxyrhyncha FG06]
          |              `--+--E. jugans Cochran 1937 PW11, FG06 [=Euhyas jugans FG06]
          |                 `--+--E. glanduliferoides Shreve 1936 PW11, FG06 [=Euhyas glanduliferoides FG06]
          |                    `--+--E. thorectes Hedges 1988 PW11, FG06 [=Euhyas thorectes FG06]
          |                       `--+--+--E. bakeri PW11
          |                          |  `--+--E. dolomedes Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhyas dolomedes FG06]
          |                          |     `--E. glaphycompus Schwartz 1973 PW11, FG06 [=Euhyas glaphycompus FG06]
          |                          `--+--E. heminota PW11
          |                             `--+--E. corona Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhuyas corona FG06]
          |                                `--+--E. amadeus Hedges, Thomas & Franz 1987 PW11, FG06 (see below for synonymy)
          |                                   `--+--E. caribe Hedges & Thomas 1992 PW11, FG06 [=Euhyas caribe FG06]
          |                                      `--E. eunaster PW11
          `--+--+--E. schmidti Noble 1923 PW11, FG06 [=Euhyas schmidti FG06]
             |  `--+--E. albipes Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas albipes FG06]
             |     `--+--E. maestrensis Diaz, Cádiz & Navarro 2005 PW11, FG06 [=Euhyas maestrensis FG06]
             |        `--+--E. dimidiatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas dimidiatus FG06]
             |           `--E. emiliae Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas emiliae FG06]
             `--+--E. greyi Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas greyi FG06]
                `--+--+--E. atkinsi Dunn 1925 PW11, FG06 [=Euhyas atkinsi FG06]
                   |  |--+--+--E. guanahacabibes Estrada & Rodriguez 1985 PW11, FG06 [=Euhyas guanahacabibes FG06]
                   |  |  |  `--+--E. casparii Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas casparii FG06]
                   |  |  |     `--E. planirostris Cope 1862 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) planirostris FG06]
                   |  |  `--+--+--E. goini Schwartz 1960 PW11, FG06 [=Euhyas goini FG06]
                   |  |     |  `--+--E. rogersi PW11
                   |  |     |     `--E. tonyi Estrada & Hedges 1997 PW11, FG06 [=Euhyas tonyi FG06]
                   |  |     `--+--E. pezopetrus PW11
                   |  |        `--+--E. pinarensis PW11
                   |  |           `--+--E. blairhedgesi PW11
                   |  |              `--E. thomasi Schwartz 1959 PW11, FG06 [=Euhyas thomasi FG06]
                   |  `--+--+--E. gundlachi Schmidt 1920 PW11, FG06 [=Euhyas gundlachi FG06]
                   |     |  `--+--E. intermedius Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas intermedia FG06]
                   |     |     `--E. varleyi Dunn 1925 PW11, FG06 [=Euhyas varleyi FG06]
                   |     `--+--+--E. cubanus Barbour 1942 PW11, FG06 [=Euhyas cubana FG06]
                   |        |  `--E. orientalis Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas orientalis FG06]
                   |        `--+--E. etheridgei Schwartz 1958 PW11, FG06 [=Euhyas etheridgei FG06]
                   |           `--+--E. iberia Estrada & Hedges 1996 PW11, FG06 [=Euhyas iberia FG06]
                   |              `--+--E. jaumei Estrada & Alonso 1997 PW11, FG06 [=Euhyas jaumei FG06]
                   |                 `--E. limbatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas limbata FG06]
                   `--+--+--+--E. alcoae Schwartz 1971 PW11, FG06 [=Euhyas alcoae FG06]
                      |  |  `--E. armstrongi Noble & Hassler 1933 PW11, FG06 [=Euhyas armstrongi FG06]
                      |  `--+--E. darlingtoni PW11
                      |     `--E. leoncei Shreve & Williams 1963 PW11, FG06 [=Euhyas leoncei FG06]
                      `--+--+--+--E. bresslerae PW11
                         |  |  `--+--E. acmonis Schwartz 1960 PW11, FG06 [=Euhyas acmonis FG06]
                         |  |     `--E. ricordii Duméril & Bibron 1841 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) ricordii FG06]
                         |  `--+--E. probolaeus PW11
                         |     `--+--E. monensis Meerwarth 1901 PW11, FG06 [=Euhyas monensis FG06]
                         |        `--+--E. grahami Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas grahami FG06]
                         |           `--+--E. lentus PW11
                         |              `--+--E. rhodesi PW11
                         |                 `--E. weinlandi Barbour 1914 PW11, FG06 [=Euhyas weinlandi FG06]
                         `--+--+--E. cuneatus Cope 1862 PW11, FG06 (see below for synonymy)
                            |  `--E. turquinensis Barbour & Shreve 1937 PW11, FG06 [=Euhyas turquinensis FG06]
                            `--+--+--E. riparius PW11
                               |  `--E. rivularis Díaz, Estrada & Hedges 2001 PW11, DEH01 [=E. (Euhyas) rivularis DEH01]
                               `--+--E. toa Estrada & Hedges 1991 PW11, FG06 [=Euhyas toa FG06]
                                  `--+--E. luteolus Gosse 1851 PW11, FG06 [=Euhyas luteola FG06]
                                     `--+--+--+--E. sisyphodemus Crombie 1977 PW11, FG06 [=Euhyas sisyphodemus FG06]
                                        |  |  `--+--E. cavernicola Lynn 1954 PW11, FG06 [=Euhyas cavernicola FG06]
                                        |  |     `--E. grabhami Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas grabhami FG06]
                                        |  `--+--E. jamaicensis Barbour 1910 PW11, FG06 [=Euhyas jamaicensis FG06]
                                        |     `--+--E. nubicola Dunn 1926 PW11, FG06 [=E. (Euhyas) nubicola FG06]
                                        |        `--+--E. andrewsi Lynn 1937 PW11, FG06 [=Euhyas andrewsi FG06]
                                        |           `--E. orcutti Dunn 1928 PW11, FG06 [=Euhyas orcutti FG06]
                                        `--+--E. alticola Lynn 1937 PW11, FG06 [=Euhyas alticola FG06]
                                           `--+--E. fuscus Lynn & Dent 1943 PW11, FG06 [=Euhyas fusca FG06]
                                              `--+--E. junori Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas junori FG06]
                                                 `--+--E. gossei Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas gossei FG06]
                                                    `--+--E. griphus Crombie 1986 PW11, FG06 [=Euhyas griphus FG06]
                                                       `--+--+--E. cundalli PW11
                                                          |  `--E. glaucoreius Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 (see below for synonymy)
                                                          `--+--E. pantoni Dunn 1926 PW11, FG06 [=Euhyas pantoni FG06]
                                                             `--E. pentasyringos Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 (see below for synonymy)

Eleutherodactylus incertae sedis:
  E. angustidigitorum Taylor 1940 NW07, FG06 [=Syrrhophus angustidigitorum FG06]
  E. anolirex Lynch 1983 B-AC-O04
  E. (Eleutherodactylus) binotatus FG06
  E. boconoensis Rivero & Mayorga 1973 B-AC-O04
  E. chloronotus FG06
  E. chlorosoma Rivero 1984 B-AC-O04
  E. colostichos La Marca & Smith 1982 B-AC-O04
  E. conspicillatus B-AC-O04
  E. costaricensis M83
  E. diastema FG06
  E. discoidalis FG06
  E. duellmani FG06
  E. erythropleurus NW07
  E. ginesi (Rivero 1964) B-AC-O04
  E. guentheri NW07
  E. hedriki SWK87
  E. jasperi FG06
  E. karlschmidti Grant 1931 NW07, FG06 [=Euhyas karlschmidti FG06]
  E. lancinii Donoso-Barros 1968 B-AC-O04
  E. lentiginosus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. malkini B-AC-O04
  E. megalops B-AC-O04
  E. melanoproctus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. mercedesae FG06
  E. mondolfii Rivero 1984 B-AC-O04
  E. nicefori Cochran & Goin 1971 B-AC-O04
  E. nigrovittatus FG06
  E. paramerus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. parvus NW07
  E. pedimontanus La Marca 2004 B-AC-O04
  E. pleurostriatus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. prolixodiscus Lynch 1978 B-AC-O04
  E. pulidoi Rivero 1984 B-AC-O04
  E. rearki M83
  E. ridens M81
  E. supernatis FG06
  E. thymelensis FG06
  E. tubernasus Rivero 1984 B-AC-O04
  E. tubolus KF69
  E. underwoodi M83
  E. unistrigatus B-AC-O04
  E. urichi (Boettger 1894) B-AC-O04
  E. vanadisae La Marca 1984 B-AC-O04
  E. w-nigrum B-AC-O04
  E. yustizi Barrio-Amorós & Chacón-Ortiz 2004 B-AC-O04

Eleutherodactylus amadeus Hedges, Thomas & Franz 1987 PW11, FG06 [=Euhyas amadeus FG06]

Eleutherodactylus cuneatus Cope 1862 PW11, FG06 [=Euhyas cuneata FG06; incl. El. sierramaestrae DEH01]

Eleutherodactylus glaucoreius Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 [=Euhyas glaucoreia FG06]

Eleutherodactylus pentasyringos Schwartz & Fowler 1973 PW11, FG06 [=Euhyas pentasyringos FG06]

*Type species of generic name indicated

REFERENCES

[B-AC-O04] Barrio-Amorós, C. L., & A. Chacón-Ortiz. 2004. Un nuevo Eleutherodactylus (Anura, Leptodactylidae) de la Cordillera de Mérida, Andes de Venezuela. Graellsia 60 (1): 3–11.

[DEH01] Díaz, L. M., A. R. Estrada & S. B. Hedges. 2001. A new riparial frog of the genus Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) from eastern Cuba. Caribbean Journal of Science 37 (1–2): 63–71.

[FG06] Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green & W. C. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1–370.

[KF69] Kluge, A. G., & J. S. Farris. 1969. Quantitative phyletics and the evolution of anurans. Systematic Zoology 18 (1): 1–32.

[M81] Miyamoto, M. M. 1981. Congruence among character sets in phylogenetic studies of the frog genus Leptodactylus. Systematic Zoology 30 (3): 281–290.

[M83] Miyamoto, M. M. 1983. Biochemical variation in the frog Eleutherodactylus bransfordii: geographic patterns and cryptic species. Systematic Zoology 32 (1): 43–51.

[NW07] Nussbaum, R. A., & S.-H. Wu. 2007. Morphological assessments and phylogenetic relationships of the Seychellean frogs of the family Sooglossidae (Amphibia: Anura). Zoological Studies 46 (3): 322–335.

[SWK87] Snyder, N. F. R., J. W. Wiley & C. B. Kepler. 1987. The Parrots of Luquillo: Natural history and conservation of the Puerto Rican parrot. Western Foundation of Vertebrate Zoology: Los Angeles.

No comments:

Post a Comment

Markup Key:
- <b>bold</b> = bold
- <i>italic</i> = italic
- <a href="http://www.fieldofscience.com/">FoS</a> = FoS